Contact Us

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກດ້ວຍ, ສຳລັບໜ້າຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາຕາມແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ
ສຳລັບທ່ານ ທີ່ສົນໃຈສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ມີຈຸດປະສົງ ຢາກຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກງານ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ເບີໂທລະສັບ
020 2365 1899 (ທ. ສາຍນະທີ), 020 2222 6522 (ທ. ເສິກສະຫວັນ)
ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກດ້ວຍ

Your message has been sent. Thank you!

ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ບໍລິການທ່ານ